• oznamovat pronajímateli zjištěné stavební závady vně i uvnitř domu. Tyto závady oznamovat osobně, telefonicky, emailem či písemně. Domovník je povinen vybrat takovou formu oznámení, vždy s ohledem na povahu stavební závady, aby nemohlo docházet k jejímu zhoršení, ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo větší škodě na majetku,
 • v případě vzniku havarijní situace (únik plynu, prasklé vodovodní potrubí apod.) oznamovat tyto neprodleně havarijní službě. Poté bez zbytečného odkladu informovat vhodným způsobem pronajímatele,
 • působit jako zprostředkovatel mezi nájemcem a pronajímatelem při předávání informací (hlášení) o závadách v bytě jednotlivých nájemců, jejichž odstranění je povinen zajistit pronajímatel. Tato hlášení se nevztahují na drobné opravy bytu, které je povinen hradit nájemce ve smyslu nařízení vlády č. 258/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Domovník není oprávněn bez svolení nájemce vstupovat do bytu nájemce za účelem ověření si oprávněnosti závady,
 • oznamovat pronajímateli neužívání bytu nájemcem po delší dobu, užívání bytu cizími osobami, výskyt vyššího počtu osob v bytě, nevhodné chování nájemců a osob s nimi bydlících nebo je navštěvujících apod.,
 • předávat jednotlivým nájemcům korespondenci vztahující se k nájemnímu vztahu (např. vyúčtování služeb, nové evidenční listy oznamující úpravu výše nájemného apod.) Korespondenci předávat nájemcům prokazatelným způsobem, např. oproti podpisu,
 • zjišťovat stav vodoměrů v jednotlivých bytech pro účely provedení vyúčtování služeb včetně kontrolních odečtů vodoměrů a zjištěné stavy předat pronajímateli bez zbytečného odkladu. Za účelem zjišťování stavu vodoměrů vstupovat do bytu nájemce jen v rozsahu nezbytném pro jejich odečet,
 • zveřejňovat obecné informace pro nájemce (např. o stavebních úpravách, oznámení o zpřístupnění bytů, o přerušení dodávek energií apod.),
 • je-li v domě prováděn úklid společných prostor (vstupní prostory domu, sklepní prostory, kočárkárny, výtahy, půdy apod.) svépomocí, tj. jednotlivými nájemci, vypracovat a zveřejnit rozpis služeb na úklid společných prostor. Dohlížet na provádění včasného úklidu,
 • provádět odklízení sněhu z přístupových cest k domu, ošetřovat jej vhodným posypovým materiálem,
 • dohlížet na pořádek v domě,
 • zajišťovat průchodnost únikových cest v domě a dodržování předpisů upravujících požární bezpečnost v domě a předměty způsobující neprůchodnost únikových cest vhodným způsobem odstraňovat. S odstraněnými předměty nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Bude-li se jednat o větší množství předmětů, s nimiž nelze nakládat jako s běžným komunálním odpadem, pak bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit pronajímateli,
 • dohlížet na řádné jmenné označení domovních zvonků, schránek a bytových dveří včetně jejich číslování,
 • podle pokynu pronajímatele zajišťovat kontrolu funkčnosti hlavních uzávěrů teplé a studené vody v domě,
 • kontrolovat práce na opravách domu, které provádí externí společnosti nebo osoby na základě pokynu a požadavku pronajímatele. Kontrolou se pro účely této dohody rozumí pouze kontrola způsobu prováděných prací, jejich délky apod. Nerozumí se jí samotná přejímka provedených prací. Faktury nebo jiné písemnosti, z nichž vyplývají pro pronajímatele práva a povinnosti není domovník oprávněn podepisovat,
 • provádět drobné údržbářské práce a opravy s ohledem na přiměřené fyzické možnosti a odborné předpoklady domovníka. Věcné materiálové náklady spojené s drobnou údržbou a opravami (např. žárovky, šroubky, spojovací materiál, těsnění apod.) budou domovníkovi uhrazeny po předložení dokladů prokazujících jejich nákup. Materiálové náklady do maximální výše 200,- Kč/měsíc je oprávněn domovník obstarat bez souhlasu pronajímatele. Do věcných materiálových nespadají cestovní výlohy na jejich pořízení a domovník nemá nárok na jejich úhradu. Jestliže předpokládaná drobná údržbářská práce nebo oprava či opravy budou vyžadovat materiálové náklady vyšší než 200 Kč/měsíc, pak je oprávněn k jejich zakoupení jen po předchozím souhlasu pronajímatele. Pronajímatel a domovník se dohodli, že materiálové náklady uvedené v předchozích větách tohoto odstavce budou uhrazeny pronajímatelem následující měsíc po měsíci, kdy byly domovníkem vynaloženy,