Předávací protokol při převzetí domu do správy

(převzetí od předchozího správce)

Předávající:

……… (název společnosti)

se sídlem ……

IČ ……

jednající ……. jednatelem

Přejímající:

……… (název společnosti)

se sídlem ……

IČ ……

jednající ……. jednatelem

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl přejímajícím převzat do správy následující obytný dům

dům č.p. ………….. katastrální území ……………………………………………………………………………………….., LV č. ………

ulice (náměstí) ……………………………………………….. č.or. …………………. v …………………………………………

rok výstavby: …………………………………………………..

počet jednotek: ………………

odhadovaná hodnota domu: …………………………………………… Kč

související pozemek: parc. č. ………….. druh: ………………………………..

výměra: ……………………………………….. m2

odhadovaná hodnota pozemku: …………………………………………… Kč

Příspěvky na správu domu a zálohy na služby spojené s užíváním bytů budou novým správcem po dohodě poprvé inkasovány za měsíc ………………………………………..

Předané písemnosti:

Na základě uzavřené smlouvy o výkonu správy nemovitosti byly dnešního dne předány novému správci tohoto obytného domu také dále uvedené písemnosti vztahující se k této nemovitosti.

Přehled písemností, které jsou předávány jako nedílná příloha tohoto protokolu (v prosté kopii):

 • stavební dokumentace (projektová dokumentace, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí apod.);

 • pasporty domu, bytů a nebytových prostor;

 • evidenční listy pro výpočet příspěvků na správu domu a záloh na služby

 • smlouva na dodávku elektřiny pro osvětlení společných prostor v domě, provoz výtahu, společné televizní a rozhlasové antény atd.;

 • smlouva na dodávku vodného a stočného;

 • smlouva na dodávku tepla a teplé užitkové vody;

 • smlouva na dodávku plynu;

 • smlouva na zajištění odvozu domovního odpadu;

 • smlouva na zajištění úklidu domu a chodníku;

 • smlouva na zajištění revizí a mazání výtahu;

 • smlouva na zajištění provozu společné televizní a rozhlasové antény;

 • pojistná smlouva na pojištění domu;

 • dokumentace k hasícím přístrojům včetně revizí;

 • další smlouvy podle rozsahu vybavení domu.

Přehled o stavu domovních měřidel: